Prekvalifisering ved anbud 

Prekvalifisering er vanlig i forbindelse med anbud, og hjelper oppdragsgiver med effektiv utvelgelse av leverandører. For å sikre at din bedrift er blant tjenesteyterne som vurderes, er det helt avgjørende å fremheve kvalifikasjonene på et tidlig stadium. 

Her ser vi nærmere på prekvalifisering, og hvilken betydning det har for bedrifter i anbudskonkurranser. 

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Hva er prekvalifisering i anbudskonkurranser? 

Prekvalifisering er en prosess som innebærer at oppdragsgiver velger ut potensielle leverandører basert på fastsatte kvalifikasjonskrav. Disse kravene kommer frem i konkurransegrunnlaget.  

Ofte vil oppdragsgiveren avholde en innledende vurderingsrunde, der bedrifter som oppfyller kvalifikasjonskravene velges ut. Dette blir gjort basert på kvalifikasjonene du dokumenterer at bedriften besitter.   

Deretter vil de aktuelle kandidatene vurderes nærmere, før et endelig valg tas. Merk deg at prekvalifisering finner sted før selve anbudskonkurransen, der bedriftene avgir tilbudene sine.  

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Hvorfor benyttes prekvalifisering? 

Det er særlig vanlig at oppdragsgiver benytter seg av prekvalifisering i anbudskonkurranser med tilbud fra et stort antall leverandører. Ved å ha noen fastsatte krav som må oppfylles, kan oppdragsgiver begrense antallet tilbud som må evalueres.  

Foruten mindre arbeidsbyrde, kan prekvalifisering også være positivt for tjenesteyterne. Konkurransen begrenses siden man får færre tilbudsgivere å sammenlignes med. Denne faktoren kan gjøre at flere relevante tilbudsgivere synes det er interessant å delta. 

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Hvilke kvalifikasjonskrav kan settes? 

Det er helt opp til oppdragsgiver å avgjøre hvilke kvalifikasjonskrav som skal settes. Samtidig er det visse regler som må overholdes. Kravene skal blant annet være av ikke-diskriminerende art, og objektive.  

Oppdragsgiver kan for eksempel vurdere hvilke tjenesteytere som totalt sett besitter best kvalifikasjon. Det er også mulig å vektlegge én eller noen få kvalifikasjoner, enten det er erfaring med tilsvarende oppdrag, kompetanse eller lignende.  

Leverandører kan også velges basert på kvalifikasjonskrav som markedssegment og størrelse. Noen oppdragsgivere kan for eksempel ønske å benytte en kombinasjon av små, mellomstore og store bedrifter. 

Eksperter som ser gjennom et anbud

Hvordan foregår prekvalifisering i anbudsrunden? 

Dersom prekvalifisering er aktuelt i anbudsrunden, vil oppdragsgiver oppgi dette i sin kunngjøring. Det vil typisk stå at kun et begrenset antall bedrifter/leverandører vil få mulighet til å inngi et pristilbud.  

I de fleste tilfeller vil du også kunne se hvordan oppdragsgiver planlegger å velge ut potensielle kvalifiserte leverandører. De forskjellige utvelgelseskriteriene vil bli opplyst om.  

Oppdragsgiveren vil fastsette en minimums- eller maksimumsgrense for hvor mange leverandører som skal få anledning til å delta. Dette antallet må være høyt nok til at konkurransen kan anses som reell. 

Kunngjøring av anbud på en plattform

Hvor mange leverandører konkurrerer ved prekvalifisering? 

Hovedregelen er at det ikke skal være færre enn fem leverandører som konkurrerer mot hverandre i anbudskonkurranser med prekvalifikasjon. Dersom det er snakk om konkurranser om innovasjonspartnerskap, forhandling eller lignende, er minimumsgrensen tre leverandører. 

Det er også smart å sette en øvre grense, slik at konkurransebetingelsene blir best mulig. Ved å sette en maksgrense kan oppdragsgiver også begrense egen arbeidsmengde. 

Anbudstekst i flere dokumenter, med en penn og e-post ikon

Fremhev bedriftens kvalifikasjoner i ditt anbud 

Har bedriften din kommet gjennom prekvalifiseringsprosessen, og er klar for å utarbeide et anbud? I så fall er det viktig å sørge for at tilbudet får frem hvorfor nettopp din bedrift bør vinne anbudsrunden.   

Din Anbudstekst utarbeider anbudet for deg, og sørger for at alle viktige elementer kommer med. Kontakt oss i dag for anbudstekst som er skreddersydd ditt behov!