Offentlige anbud – regler og forskrifter 

Anskaffelser gjennom offentlige anbud utføres i henhold til gitte regler. Når offentlig sektor går til innkjøp av tjenester eller varer, skal anskaffelsesloven følges. Formålet med regelverket er å sikre konkurransedyktig næringsliv og at offentlige midler benyttes på en god måte.  

Her er en oversikt over de viktigste reglene! 

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Først og fremst – hva er offentlige anskaffelser? 

Offentlige anskaffelser er prosessen der offentlige aktører (kommune eller stat) innhenter pristilbud fra bedrifter med det formål å anskaffe produkter og tjenester. 

Bedrifter som ønsker å utføre jobben eller levere produktet, utarbeider da offentlige anbud som den offentlige aktøren kan vurdere.  

Hvor mye kjøper det offentlige for? 

Hvert år kjøper offentlig sektor inn tjenester og produkter for omkring 600 milliarder kroner. Dette inkluderer blant annet kjøp av bygg- og anleggsarbeid – for eksempel til utarbeiding av nye bilveier, eller bygging av statlige eller kommunale bygg. 

Det er med andre ord snakk om store pengebeløp, og det er viktig at pengene (som jo er offentlige midler) forvaltes på en god måte. Samtidig er det ønskelig å bidra til et konkurransedyktig næringsliv, og da er anbudskonkurranser et smart verktøy. 

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Hvilke regler gjelder ved offentlige anbud? 

Det finnes en rekke regelverk og skjemaer som skal følges i forbindelse med offentlige anbud, og disse skal følges av oppdragsgiverne (altså de offentlige aktørene). Formålet er å sikre at anbudskonkurranser får et mest mulig rettferdig og gunstig utfall. 

Eksperter som ser gjennom et anbud

Hva er lov om offentlige anskaffelser? 

Lov om offentlige anskaffelser – også kalt anskaffelsesloven – gjelder for offentlige oppdragsgivere som benytter seg av offentlige anbud. Dette inkluderer både statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter, samt offentlige foretak. 

Loven har paragrafer som regulerer både arbeidsforhold, samfunnshensyn, miljø, menneskerettigheter, lønnsvilkår, bruk av lærlinger, tvister og lignende. Lovverket er der med andre ord for å ivareta rettighetene til leverandørene.  

Hvilke grenser (beløp) gjelder for offentlige anskaffelser? 

Ifølge anskaffelsesloven § 2 (virkeområde), gjelder loven kun for offentlige aktører som utlyser anbudskonkurranser til en verdi på 100 000 kroner eller mer (ekskl. merverdiavgift). 

Offentlige aktører kan velge å gå til direkte anskaffelse – altså å kjøpe varer eller tjenester uten å først konkurranseutsette det – om det er snakk om innkjøp under 100 000 kroner. Så lenge beløpet er under 100 000, er anskaffelsen unntatt fra regelverket. 

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Veileder for offentlige anskaffelser 

Siden det finnes et bredt regelverk å forholde seg til ved offentlige anskaffelser, har regjeringen utarbeidet en veileder. Her finner du blant annet oversikt over nasjonale og EØS-regulerte terskelverdier for ulike typer tjenester. 

Du kan også lære mer om hvordan verdien på en anskaffelse beregnes, og hvordan delkontrakter fungerer. 

Kunngjøring av anbud på en plattform

Hvor finner man offentlige anbud? 

Bedrifter som ønsker å delta i anbudskonkurranser og få oppdrag gjennom offentlige anskaffelser, kan gjøre dette via Database for Offentlige Innkjøp (Doffin). Her vil du finne kunngjøringer av anbudskonkurranser og oppdrag utlyst av offentlige aktører. 

Husk at du også finner offentlige anbudskonkurranser på Tenders Electronic Daily, som er en europeisk database. For å få varsel når nye, aktuelle oppdrag dukker opp, kan du bruke egne anbudsvarseltjenester. 

Avtale mellom to parter i et anbud

Trenger du hjelp med å skrive offentlige anbud? 

Regler for offentlige anskaffelser sikrer at anskaffelsesprosessen foregår på en rettferdig og god måte. Dersom bedriften din skal vinne anbudskonkurransen, er det imidlertid nødvendig å utarbeide gode anbudstekster.  

Din Anbudstekst lager anbudstekster som oppfyller alle krav. Vi sørger for at både kompetanse og andre faktorer fremheves på en god og tydelig måte!