Nye regler for offentlig innkjøp 

I 2022 ble det kjent at nye regler for offentlig innkjøp vil komme. Formålet med den nye Norgesmodellen er blant annet å sikre økt klima- og miljøhensyn ved offentlige anskaffelser. Så, hva er egentlig de nye reglene?  

Her ser vi nærmere på hvordan regjeringen planlegger å gjøre anskaffelsesprosessen mer klimavennlig! 

Kunngjøring av anbud på en plattform

Om Norgesmodellen 

I Hurdalsplattformen varslet regjeringen Støre om den nye Norgesmodellen. Denne utgjør en viktig del av regjeringens innsats for å ivareta den norske arbeidslivsmodellen. Den skal også bidra til å fremme et trygt og seriøst arbeidsliv. 

Norgesmodellen har flere fokusområder. Blant disse kan vi nevne tiltak som styrker kontraktoppfølgningen til offentlige oppdragsgivere ved anskaffelser. Det er også ønskelig å bidra til økt bruk av digitale virkemidler i anskaffelsesprosessen.  

Regjeringen vil revidere det eksisterende regelverket som gjelder ved offentlige anskaffelser. Den 4. november 2022 ble et nytt lovutvalg nedsatt. Deres oppgave var å utarbeide et lovforslag som bidrar til blant annet følgende: 

 

  • Styrket miljø- og klimahensyn 
  • Motvirkning av arbeidslivskriminalitet og sosial dumping 
  • Forenkling av anskaffelsesregelverket  
En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Forskrift om endring i anskaffelsesforskriften mfl. 

I forbindelse med nye regler for offentlig innkjøp, har regjeringen kunngjort følgende forskrift:  

«Forskrift om endring i forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften), forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (forsyningsforskriften) og forskrift om konsesjonskontrakter (konsesjonskontraktforskriften)».  

Korttittelen er «Endring i anskaffelsesforskriften mfl.» eller «endringsforskriften». Uansett, den nye forskriften gir deg oversikt over alle de nye reglene! 

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Når gjelder regjeringens nye regler for offentlig innkjøp? 

De nye reglene i endringsforskriften trer i kraft 1. januar 2024. Fra denne datoen vil altså alle offentlige oppdragsgivere få nye regler å forholde seg til. De må i større grad vektlegge klima- og miljøhensyn når offentlige innkjøp skal gjennomføres.  

Merk deg likevel at de nye kravene ikke gjelder hvis anskaffelsen er av en slik art at miljøbelastning og klimaavtrykk ikke er vesentlig. I så fall skal unntaket begrunnes etter forklar-prinsippet i anskaffelsesdokumentene. 

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Klima og miljø skal vektes 30 % 

De nye reglene for offentlige innkjøp er i all hovedsak rettet mot klima og miljø. Det er ønskelig å redusere den samlede miljøbelastningen og klimaavtrykket som er assosiert med anskaffelser.   

Den 4. august 2023 kunne regjeringen melde at miljø og klima skal vektes minimum 30 % under offentlige anskaffelser. Alternativt kan oppdragsgiver ha miljø- og klimakrav som en kravspesifikasjon. Dette gjelder altså fra og med nyåret 2024.  

Miljøkravene er en del av regjeringens mål om å kutte utslippene med 50 % innen år 2030. Formålet er at alle skattepenger som går til offentlige anskaffelser skal tilrettelegge for det grønne skiftet.   

Det vil fremmes forslag til tiltak som kan bidra til økt sosial og miljømessig bærekraft i anskaffelsesprosessen. Denne rapporten fremlegges i november 2023.10.27 

Eksperter som ser gjennom et anbud

Motta hjelp med anbudstekst 

Dersom bedriften din skal delta i anbudskonkurranser, er det viktig å vite om de nye reglene for offentlige innkjøp. Oppdragsgiveren kan potensielt vekte miljø og klima med hele 30 %. Det betyr at du kanskje må fremheve bedriftens klimatiltak i større grad enn før.  

Synes du det er vanskelig eller tidkrevende å utarbeide et godt anbud? Din Anbudstekst hjelper deg gjerne!