Lov om offentlige innkjøp 

Norsk lov om offentlige innkjøp bidrar blant annet til at anskaffelsesprosesser foregår på en rettferdig og ikke-diskriminerende måte. Det finnes både lover og forskrifter som regulerer innkjøp i det offentlige.  

I dette innlegget gir vi deg en oversikt! 

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Offentlige anskaffelser – enkelt forklart 

Før vi ser nærmere på regelverket, ønsker vi å forklare hva offentlige anskaffelser er. Når virksomheter i kommunal eller statlig sektor trenger tjenester eller produkter, omtales dette gjerne som en anskaffelse.  

Dersom anskaffelsen er verdt 100 000 kroner inkludert mva. (eller mer), er det krav om at den legges ut på anbud. Det er først når anskaffelsen tilsvarer eller overstiger denne verdien, at lov om offentlige innkjøp trer i kraft. 

Eksperter som ser gjennom et anbud

Hva sier norsk lov om offentlige innkjøp? 

I Norge har vi en rekke lover og regler som regulerer offentlige innkjøp. Først og fremst er lovverket der for å sikre at innkjøpene foregår på en god og rettferdig måte.   

Ulike deler av regelverket kan gjøre seg gjeldende, avhengig av anskaffelsens verdi. Det finnes flere ulike terskelverdier som er avgjørende i denne sammenheng.   

Lov om offentlige anskaffelser 

Anskaffelsesloven, også kjent som lov om offentlige anskaffelser, har som formål å bidra til effektiv bruk av offentlige ressurser. Loven bidrar dessuten til at vi alle skal kunne stole på at kommunale og statlige virksomheter utfører offentlige anskaffelser på samfunnstjenlig vis.  

Norsk lov om offentlige innkjøp trer først i kraft når den offentlige oppdragsgiveren utfører innkjøp verdt 100 000 kroner eller mer. I loven finnes det blant annet paragrafer om lønns- og arbeidsvilkår, anvendelse av lærlinger og håndtering av tvister.  

Forskrift om offentlige anskaffelser 

Vi har også en forskrift om offentlige anskaffelser, kalt anskaffelsesforskriften eller FOA. Også denne gjelder først dersom anskaffelsen har en anslått verdi på minst 100 000 kroner ekskl. mva.. 

FOA består av flere deler, og del I inneholder generelle bestemmelser. Disse gjelder ved alle anskaffelser. Del II og III av regelverket trer imidlertid først i kraft dersom oppdragsgiver overstiger nasjonale eller EØS-bestemte terskelverdier. 

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Hvem er omfattet av lov om offentlige anskaffelser? 

Norsk forskrift og lov om offentlige innkjøp gjelder for oppdragsgivere i kommune, fylkeskommune og statlige instanser. Lovverket gjelder også for offentligrettslige organer, samt for sammenslutninger av oppdragsgivere tilhørende de nevnte sektorene.  

Ellers gjelder som nevnt regelverket kun i de tilfeller hvor anskaffelsen tilsvarer eller overstiger en verdi på 100 000 kroner.  

Kunngjøring av anbud på en plattform

Skriv anbud og bli med i tilbuds- og anbudskonkurranser 

Hvert år går det offentlige til innkjøp av produkter og tjenester for i overkant av 700 milliarder kroner. Det er med andre ord mye penger i omløp, og mange spennende muligheter for private leverandører.  

Dersom din bedrift ønsker å konkurrere om å vinne en kontrakt, kan du finne relevante innkjøp i databaser som Doffin. For å delta, må du blant annet skrive et anbud eller tilbud. 

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Vi hjelper deg med anbud og tilbud! 

For å vinne en anbudskonkurranse kreves det at du leverer det anbudet eller tilbudet som oppfyller tildelingskriteriene i størst grad. Du må i mange tilfeller også oppfylle gitte kvalifikasjonskrav for å kunne delta.  

Anbudet er ditt fremste verktøy i kampen om kontrakten. Din Anbudstekst hjelper deg gjerne med å skrive et anbud som blir lagt merke til!