Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier 

Både kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier er avgjørende for hvorvidt en tilbyder vil få oppdraget eller ikke ved offentlige anskaffelser. Men, hva ligger egentlig i begrepene? Og hvordan kan du som tilbyder bruke kravene til din fordel? 

Her er en oversikt! 

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Hva er kvalifikasjonskrav? 

I anskaffelsesforskriftens § 17–4 defineres kvalifikasjonskrav som minimumskrav en oppdragsgiver kan stille overfor leverandører. Dette er krav leverandørene må oppfylle for å i det hele tatt kunne delta i anbudskonkurransen.   

De ulike leverandørene vil ikke graderes på bakgrunn av kvalifikasjonskrav. Enten er kravene oppfylt, eller ikke. Formålet med kvalifikasjonskravene er å sikre at potensielle leverandører faktisk er egnet til å utføre kontraktens arbeidsbeskrivelse.  

Oppdragsgiver kan ikke diskriminere tilbydere på bakgrunn av lokal eller nasjonal tilhørighet. Det er heller ikke lurt å stille for strenge krav. Dette kan begrense konkurransegrunnlaget i stor grad, siden mange bedrifter utelukkes.  

Når det er snakk om kvalifikasjonskrav, sikter vi altså til faktorer som sier noe som leverandørens evne til å utføre jobben. Oppdragsgiveren kan for eksempel stille krav om følgende: 

 

  • Bedriftens størrelse (antall ansatte) 
  • Gjennomføringsevne og kapasitet 
  • Teknisk og faglig kompetanse 
  • Erfaringsnivå 
  • Selskapets finansielle og økonomiske stilling 
Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Hva menes med tildelingskriterier? 

Når det gjelder tildelingskriterier, er dette kriterier som vektlegges av oppdragsgiver når ulike tilbydere evalueres. Disse kan være avgjørende for hvilken tilbyder som får kontrakten. På regjeringens nettside finner vi at en kontrakt kan tildeles på bakgrunn av følgende:  

1. Laveste pris 

2. Laveste kostnad 

3. Mest optimale forhold mellom kostnad/pris og kvalitet  

Laveste pris og kostnad er ikke nødvendigvis det samme, da kostnad kan inkludere andre kostnader utenom selve prisen. Uansett, hvis laveste pris er satt som tildelingskriterium, vil oppdragsgiver velge den leverandøren som kan utføre jobben til lavest mulig pris. 

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier vurderes separat 

Hovedregelen er at kvalifikasjonskravene og tildelingskriteriene blir vurdert hver for seg. I første omgang vil oppdragsgiver vurdere hvorvidt leverandørene i det hele tatt er kvalifiserte for anbudskonkurransen. Altså leverandørforhold.  

Deretter vil leverandøren velges basert på hvilket tilbud som er best, for eksempel med tanke på pris eller kostnad.  

Det mange oppdragsgivere kanskje spør seg selv om, er hvorvidt leverandørforhold som erfaringsnivå og kompetanse kan bli vektlagt i andre vurderingsrunde. Svaret er stort sett «nei» basert på beslutninger tatt av klagenemda for offentlige anskaffelser og EU-domstolen.  

Oppdragsgiveren har nemlig allerede ha definert kvaliteten på tjenesten i kravspesifikasjonene. Erfaring og kompetanse hos tilbyderne har derfor lite å si med tanke på merverdi, såfremt kvalifikasjonskravene oppfylles. 

Eksperter som ser gjennom et anbud

Formidle bedriftens kvalifikasjoner og tilbud best mulig 

Dersom bedriften din ønsker å vinne en anbudskonkurranse, er det flere hindre som må beseires først. For å i det hele tatt kunne delta i konkurransen, må selskapet oppfylle kvalifikasjonskravene. Deretter må man oppnå en god score på tildelingskriterier som pris.  

Skal du vinne konkurransen, er det med andre ord avgjørende å utarbeide et godt anbud. Anbudstekst kan være utfordrende å lage, både med tanke på ordbruk, oppsett og hvilke elementer som skal fremheves. Kjenner du deg igjen?  

Din Anbudstekst hjelper deg over kneiken! Vi lager anbudstekst skreddersydd din bedrift og den spesifikke anskaffelsen.