Krav til offentlige anbud 

Når det offentlige skal gå til anskaffelse av produkter eller tjenester, er det visse krav som må oppfylles. Disse kravene listes opp i anskaffelsesloven og -forskriften. Hensikten med disse kravene eller reglene, er å fremme konkurranse i norsk næringsliv. Man ønsker også å sikre at offentlige midler blir utnyttet på best mulig vis.  

Her ser vi nærmere på hvilke krav som stilles til offentlige anbud! 

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Først: Hva er offentlige anbud? 

Offentlige anbud – eller rettere sagt offentlige anskaffelser – viser til prosessen hvor statlige og kommunale aktører innhenter bindende pristilbud fra virksomheter. Dette gjøres med det formål å finne den beste bedriften til å utføre en jobb eller levere en tjeneste.  

Er det for eksempel behov for å bygge en ny skole, kan det offentlige innhente pristilbud fra entreprenører som vil utføre oppdraget. De entreprenørene som ønsker kontrakten, sender da inn anbud (bindende tilbud) til oppdragsgiveren.  

Oppdragsgiveren vil deretter velge den bedriften som er best skikket til å utføre jobben i henhold til kravene.  

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Hvorfor er det viktig at det stilles krav til offentlige anbud? 

Statlig og kommunal sektor kjøper hvert år inn varer og tjenester til en verdi av rundt 600 milliarder norske kroner. Det kan for eksempel være snakk om utbygging av offentlige veier, sykehjem eller tinghus.  

Det er avgjørende at pengene blir brukt på en hensiktsmessig og god måte. Det er snakk om offentlige midler som skal forvaltes, og ofte store pengesummer. Regjeringen ønsker dessuten å tilrettelegge for et næringsliv som er konkurransedyktig.  

For å sikre at prosessen foregår på en ryddig og rettferdig måte, er det viktig at oppdragsgiver har lover og forskrifter å forholde seg til.  

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Hva sier lov om offentlige anskaffelser? 

Lov om offentlige anskaffelser gjelder for statlige og kommunale oppdragsgivere som inngår i kontrakter med en verdi på minimum 100 000 kroner eksklusive moms. Det kan være snakk om for eksempel bygg- og anleggskontrakter eller plan- og designkonkurranser.  

Loven retter seg med andre ord mot oppdragsgiverne. Formålet med anskaffelsesloven er å bidra til at leverandørenes rettigheter blir ivaretatt.   

Anskaffelseslovens paragrafer regulerer blant annet lønnsvilkårene og arbeidsforholdene til bedriftene oppdragsgiver inngår kontrakt med. Loven regulerer dessuten oppdragsgivers bruk av lærlinger, ivaretakelse av menneskerettigheter og håndtering av tvister. 

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Når gjelder forskrift om offentlige anskaffelser? 

Anskaffelsesforskriften stiller krav til hvordan anskaffelsesprosessen skal utføres. Her kan man blant annet lese mer om dokumentasjonsplikt, habilitet, innsyn, språkkrav og fristberegning. Hvilke deler av forskriften som gjelder, avhenger av verdien på anskaffelsen.   

For at forskriften i det hele tatt skal gjøre seg gjeldende, må anskaffelsen ha en verdi på minimum 100 000 kroner eksklusivt merverdiavgift. 

Kunngjøring av anbud på en plattform

Veileder for offentlige anskaffelser er et nyttig hjelpemiddel 

Regjeringen har laget en egen veileder for offentlige anskaffelser. Denne gir oversikt over blant annet EØS-regulerte og nasjonale terskelverdier. Veilederen forklarer dessuten hvordan man skal beregne anskaffelsesverdien.  

Videre gir veilederen en forklaring på bruk av delkontrakter i anskaffelsen, og hvorvidt dette er lovlig. 

Anbudstekst i flere dokumenter, med en penn og e-post ikon

Ønsker du å vinne offentlige anbud? 

Dersom bedriften din ønsker å delta i anbudskonkurranser, er det kjekt å vite hvilke lover og forskrifter oppdragsgiver må forholde seg til. Krav til offentlige anbud sikrer dine rettigheter som leverandør. Men for at du skal bli leverandør, må du først vinne anbudskonkurransen. 

En god anbudstekst er da avgjørende. Målet ditt er å fremheve at din bedrift er den beste til å utføre jobben. Dette vil øke sjansen for at du får kontrakten. Dersom du er usikker på hvordan du skriver et anbud, kan Din Anbudstekst hjelpe deg!