Konkurranseutsetting av offentlige tjenester 

Konkurranseutsetting innebærer at kommune eller stat lar private bedrifter konkurrere om offentlige tjenester. Skal det for eksempel bygges en ny offentlig bilvei, kan ikke leverandøren velges helt vilkårlig. Jobben legges først ut på anbud, slik at bedrifter kan konkurrere om oppdraget. 

Her ser vi nærmere på hva konkurranseutsetting av offentlige tjenester betyr! 

Eksperter som ser gjennom et anbud

Konkurranseutsetting – en definisjon 

Konkurranseutsetting er en prosess der kommunale eller statlige etater utlyser offentlige tjenester gjennom anbudskonkurranser. Med andre ord: Det offentlige står for finansieringen av tjenesten, mens private bedrifter utfører dem.  

Det er nokså vanlig med konkurranseutsetting av offentlige tjenester. En kommune kan for eksempel konkurranseutsette renhold av et offentlig bygg. Da vil et privat firma stå for gjennomføringen av renholdet, mens kommunen står for finansieringen. 

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Hva vil det si å privatisere? 

Begrep som konkurranseutsetting og privatisering brukes ofte om hverandre. Privatisering innebærer imidlertid at det offentlige frasier ansvaret eller eiendomsretten for et tjenesteområde eller en eiendel. De overlater da dette til privat sektor.  

Sånn sett kan man nok si at privatisering er en mer vedvarende overdragelse fra offentlig til privat sektor, enn konkurranseutsetting.  

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Hvordan foregår konkurranseutsetting av offentlige tjenester? 

Dersom kommune, fylkeskommune aller stat har behov for tjenester eller produkter til en verdi over 100 000 kroner, skal anskaffelsen konkurranseutsettes. Disse anskaffelsene vil kunngjøres på Doffin (database for offentlige anskaffelser).  

Oppdragsgiver vil sette visse kvalifikasjonskrav, noe som begrenser hvem som kan delta i anbudskonkurransen. Kvalifikasjonskravene definerer minimumskravene som må oppfylles for å være kvalifisert for jobben.   

I anskaffelsesdokumentene vil oppdragsgiver også oppgi tildelingskriterier. Disse gir innblikk i hva som avgjør hvem som vinner anbudsrunden. Et typisk tildelingskriterium vil være «laveste pris». Det betyr at bedriften som kan utføre jobben til lavest pris får oppdraget.  

Bedrifter som ønsker oppdraget sender inn anbud, og konkurrerer om å få kontrakten. Oppdragsgiver vil evaluere tilbyderne, og velge den som oppfyller tildelingskriteriet i størst mulig grad.  

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Offentlige anskaffelser kan være verdifulle for bedrifter 

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester bidrar til at private bedrifter kan skaffe seg arbeid og inntekt. Et entreprenørfirma som vinner en anbudsrunde som omhandler bygging av en skole, kan potensielt være sikret inntekt i mange år fremover.  

Det er derfor smart å følge med på Doffin. Her kan man finne potensielle oppdrag som er relevante for bedriften. Du kan også få oversikt over anskaffelser gjennom anbudsportaler. Man må imidlertid vinne anbudskonkurransen for å faktisk få kontrakten. 

Kunngjøring av anbud på en plattform

Motta hjelp med anbudstekst 

Dersom bedriften din planlegger å konkurrere om offentlige tjenester, er det viktig å huske på at det er mange om beinet. Av den grunn er det helt avgjørende utarbeide et godt anbud. På den måten kan bedriften din skille seg positivt ut i mengden. 

Et anbud er et bindende tilbud som blant annet gir oppdragsgiver oversikt over pris, tidsramme, kompetanse og lignende. Mange bedrifter sliter med å skrive gode anbudstekster, noe som potensielt kan bety at man går glipp av verdifulle muligheter.  

Er du usikker på formulering, oppsett eller andre elementer ved anbudet? Din Anbudstekst hjelper deg i mål, og utarbeider gjerne teksten for deg!