Hvordan regne ut anbud? 

Når offentlige etater skal gå til anskaffelse av produkter eller tjenester, er verdien avgjørende for den videre prosessen. Såkalt terskelverdi avgjør hvorvidt anskaffelsen skal bli kunngjort som et anbud eller en direkte anskaffelse. Så, hvordan regne ut verdien?   

Her ser vi nærmere på fremgangsmåten, og forklarer i tillegg hvordan leverandører kan regne ut sine anbud! 

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Derfor må oppdragsgiver regne ut verdien av anskaffelser 

Oppdragsgivere er pliktige til å utarbeide et estimat over den samlede kostnaden (eksklusivt merverdiavgift) ved offentlige anskaffelser. Anskaffelsens estimerte verdi har nemlig en avgjørende betydning.  

Verdien vil for eksempel bestemme hvilke regler som kommer til anvendelse. Det kan blant annet stilles krav om at man har en åpen eller begrenset tilbudskonkurranse om verdien overstiger 1,3 millioner kroner. Dette er den nasjonale terskelverdien.  

Er verdien derimot på mellom 100 000 og 1,3 millioner kroner, foreligger det ingen spesielle prosedyrer. Her er det kun de grunnleggende bestemmelsene og prinsippene i forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) kapittel 7 som gjelder. 

Eksperter som ser gjennom et anbud

Hvordan beregne anslått verdi på anskaffelsen? 

Det er paragraf 5–4 i anskaffelsesforeskriften som regulerer hvordan anskaffelsens verdi skal regnes ut. Når terskelverdier regnes ut, skal normalt sett den totale verdien av opsjoner og arbeid legges til grunn. Dette gjelder for alle bestillingene og kontraktene anskaffelsen utgjør.   

Oppdragsgiver skal blant annet inkludere premier og betalinger til leverandører i regnestykket. Dersom kontrakten har en varighet på fire år, er det nødvendig å legge hele perioden til grunn når utregningen utføres. Er det snakk om en kontrakt uten klar tidsbegrensing, skal man multiplisere månedsverdien med 48. 

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Totalbeløpet er avgjørende i regnestykket 

Noen oppdragsgivere tror at det er enklere å utføre anbudskonkurranser dersom verdien ligger under nasjonal terskelverdi (1,3 millioner kroner). Det er også vanlig å anta at anbudsprosessen går raskere å gjennomføre om man slipper å forholde seg til ekstra bestemmelser.  

Det er imidlertid ikke er lovlig å dele anskaffelsen opp i flere deler i et forsøk på å unngå gjeldende FOA-bestemmelser. Totalbeløpet avgjør. Likevel er det mulig å dele opp anskaffelsen i delkontrakter av praktiske grunner. På den måten kan ulike leverandører gi tilbud på individuelle kontrakter. 

Oppdragsgiver kan ikke benytte seg av alternative utregningsmetoder med den hensikt å påvirke den estimerte verdien. I realiteten er det ikke nødvendigvis hverken raskere eller enklere med anskaffelser av lavere verdi. Det er først og fremst oppdragets kompleksitet og art som er avgjørende. 

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Hvordan regne ut anbud som leverandør? 

Dersom du er leverandør og ønsker å sende inn et anbud til oppdragsgiver, er anskaffelsens verdi viktig å se på. I noen tilfeller vil prisen du krever for å utføre oppdraget være avgjørende for oppdragsgivers valg.  

Tenk over hvor mye det vil koste bedriften din å utføre oppdraget. I utregningen din bør du blant annet ta høyde for lønn til ansatte, arbeidsgiveravgift, skatter, innkjøp av nødvendig utstyr og lignende.  

Krever du en lav pris har du kanskje større sjanse for å vinne anbudet. Pristilbudet ditt bør imidlertid være realistisk! 

Kunngjøring av anbud på en plattform

Motta hjelp til å skrive ditt anbud 

Skal du skrive et anbud, men er usikker på hvordan? Både ordbruk, oppsett og andre faktorer er avgjørende om du skal vinne anbudsrunden. Din Anbudstekst hjelper deg med å nå målet gjennom skreddersydd tekst.  

Regne ut ditt anbud og finn nødvendig nøkkelinformasjon, og la oss formulere teksten din på en best mulig måte!