Hva er forskjellen på en åpen og lukket anbudskonkurranse?  

Anbudsregler 

Anbudsregler bidrar til at oppdragsgiver har klare retningslinjer å følge i forbindelse med offentlige anskaffelser. Reglene bidrar dessuten til å verne leverandørens rettigheter. I Norge har vi både lover og forskrifter som regulerer gjennomføringen av anbud.  

Her ser vi nærmere på hvilke anbudsregler som gjelder! 

Eksperter som ser gjennom et anbud

Først: Hva er en offentlig anskaffelse? 

En offentlig anskaffelse kan være alt fra å bygge bilveier eller skoler, til å digitalisere offentlige tjenester. Når fylkeskommune, stat eller kommune skal anskaffe tjenester eller produkter verdt mer enn 100 000 kroner, må anskaffelsen konkurranseutsettes.   

Dette gjøres gjennom en såkalt anbudskonkurranse, der leverandører gir anbud på oppdraget. Et anbud er et bindende tilbud. Basert på anbudene som kommer inn, vil oppdragsgiveren gjøre en evaluering og velge leverandør.  

For at dette skal skje på en rettferdig og hensiktsmessig måte, finnes det en rekke anbudsregler oppdragsgiver må følge. 

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Regelverk for offentlige anskaffelser  

I Norge har vi som nevnt både forskrifter og lover som regulerer anbudsprosessen ved offentlige anskaffelser. Lover kan beskrives som regler vedtatt av Stortinget, mens forskrifter er regler vedtatt av departementer eller statsråd. Forskriftene skal ha hjemmel i lov.  

Kort fortalt vil forskrifter ofte by på mer utfyllende bestemmelser vedrørende en lov. La oss se nærmere på lovene og forskriftene som gjelder i forbindelse med anbud!  

Anskaffelsesloven 

Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) har som formål å fremme effektiv bruk av offentlige midler. Samtidig er loven der for å sikre at offentlige etater opptrer på en god og samfunnstjenlig måte i forbindelse med anskaffelser. Dette er viktig for at allmennheten skal ha tillit til prosessen.  

Loven gjelder blant annet for fylkeskommunale, kommunale og statlige myndigheter som skal gå til anskaffelse av produkter og tjenester. I anskaffelsesloven finnes det en rekke paragrafer. Disse skal blant annet sikre gode rutiner når det kommer til følgende:  

  • Arbeidsvilkår 
  • Samfunnshensyn  
  • Bruk av lærlinger 
  • Arbeidsmiljø 
  • Lønnsbetingelser 
  • Søksmål 
  • Tvisteløsning  

Anskaffelsesforskriften 

Anskaffelsesforskriften (forskrift om offentlige anskaffelser (FOA)) gjelder blant annet for statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter som gjennomfører anbudskonkurranser.   

I forskriften finner man detaljert informasjon om både unntak, samarbeid i offentlig sektor, kontraktstyper og anvendelsesområder. Forskriften består av fem ulike deler, og disse gjelder for anskaffelser av ulik verdi. 

Kunngjøring av anbud på en plattform

Når gjelder anbudsregler? 

Anbudsreglene gjør seg kun gjeldende ved offentlige anskaffelser som har en verdi på minst 100 000 kroner eksklusivt merverdiavgift. Dette er den første nasjonale terskelverdien. Hvis anskaffelsen er verdt mindre, er den unntatt regelverket – både i forskrift og lov.  

Merk deg at det finnes to ulike nasjonale terskelverdier, samt EØS-terskelverdier. Hvilke deler av regelverket som gjelder, avhenger av anskaffelsens verdi.  

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Delta i anbudskonkurranser med lovverket i ryggen 

For bedrifter som ønsker å delta i anbudskonkurranser, er det betryggende å vite at man har et lovverk som ivaretar ens rettigheter. Ja, for eksempel når det kommer til arbeidsvilkår og lønnsbetingelser.  

Er det snakk om anskaffelser til under 100 000 kroner, gjelder ikke lovverket. I de fleste tilfeller vil oppdragsgiver likevel opptre på en hensiktsmessig og rettferdig måte. 

Anbudstekst i flere dokumenter, med en penn og e-post ikon

Motta hjelp til å skrive anbud 

Med en god anbudstekst øker du sjansen for å vinne anbudskonkurransen bedriften din deltar i. Så, hvordan går du egentlig frem? Både oppsett og innhold er viktig å ha i bakhodet. Det er også viktig å unngå skrivefeil og uklarheter.  

Din Anbudstekst hjelper bedriften din med å utarbeide anbud, og sørger for at dine kvalifikasjoner kommer tydelig nok frem!