Dynamisk innkjøpsordning 

En dynamisk innkjøpsordning kan by på en rekke fordeler for både oppdragsgiver og leverandør. Ordningen vil i mange tilfeller være et godt alternativ til tradisjonelle rammeavtaler.  

Her er alt du trenger å vite! 

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Først: Hva er et offentlig innkjøp? 

Offentlige innkjøp viser til anskaffelser som utføres av fylkeskommunale, kommunale eller statlige parter. Når innkjøpet overstiger en viss verdi, er det krav til at anskaffelsen blir konkurranseutsatt.   

Avhengig av verdi, kan ulike anskaffelsesprosedyrer følges. For noen anskaffelser kan det være aktuelt med dynamiske innkjøpsordninger.  

Eksperter som ser gjennom et anbud

Hva er en dynamisk innkjøpsordning? 

En dynamisk innkjøpsordning (DIO) – noen ganger omtalt som DPS – er en helelektronisk innkjøpsordning som benyttes ved offentlige anskaffelser. Prosessen er elektronisk i alle ledd – fra etablering av ordningen til den ferdige leverandøravtalen foreligger.  

Oppdragsgiver kan invitere leverandører til å gi sine tilbud på gjentakende basis. Nettopp derfor er det nyttig å digitalisere prosessen. Dette vil også bidra til mer effektiv evaluering av tilbudene som kommer inn. 

Forskjellen mellom rammeavtaler og DIO, er at sistnevnte gir nye leverandører mulighet til å søke seg inn i ordningen under hele dens varighet. Ved en rammeavtale vil avtalen kun gjelde for den eller de valgte leverandørene helt til avtalens slutt.  

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Når er det aktuelt med en dynamisk innkjøpsordning? 

Dynamiske innkjøpsordninger reguleres i anskaffelsesforskriftens § 26-4 til 26–7. Disse paragrafene finnes i del III av forskriften, som gjelder for anskaffelser som overstiger EØS-terskelverdiene.  

Ellers er DIO aktuelt ved anskaffelser av standardiserte eller enkle produkter, tjenester og oppdrag som er tilgjengelige på det ordinære markedet. Slike varer og tjenester omtales gjerne som hyllevarer. Det kan for eksempel være snakk om enkle byggeprosjekter.  

I mange tilfeller kan en dynamisk innkjøpsordning være et alternativ til såkalte rammeavtaler. Innkjøpsordningen er aktuell for både nyetablerte, små og mellomstore virksomheter. 

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Hva er formålet med en DIO? 

Formålet med dynamiske innkjøpsordninger, er å tilrettelegge for mer effektiv ressursbruk for oppdragsgiver. Sistnevnte får mulighet til å innhente mange tilbud, og trenger ikke å låse seg til én eller noen få leverandører.  

Dette gjør det mulig for oppdragsgiveren å til enhver tid ha tilgang på markedets beste priser og betingelser. DPS eller DIO skal sikre en mest mulig effektiv prosess som også er tilpasset bransjer med rask markedsutvikling.  

DPS er spesielt velegnet i bransjer som preges av hurtig teknologisk utvikling, nedadgående priser eller kapasitetsvariasjon. Her kan det være lite hensiktsmessig å binde seg til én (eller noen) leverandører i flere år. 

Kunngjøring av anbud på en plattform

Hva sier anskaffelsesregelverket? 

Anskaffelsesforskriftens § 26–4 gir deg innsikt i generelle regler vedrørende dynamiske innkjøpsordninger. Her kommer det blant annet frem at alle leverandører skal få mulighet til å søke opptak i ordningen så lenge den varer.  

I § 26–4 (3) påpekes det også at oppdragsgiver skal utføre ordningen fullt ut elektronisk. Dette innebærer blant annet at all kommunikasjon skal være av elektronisk art. 

Anbudstekst i flere dokumenter, med en penn og e-post ikon

Motta hjelp med tilbudstekst 

Ønsker bedriften din å søke seg inn i en dynamisk innkjøpsordning? Det har du all mulighet til, siden ordningen er åpen for tilbud fra alle leverandører. Du trenger imidlertid å utarbeide et godt tilbud som fremhever fordelene ved å velge bedriften din.  

Din Anbudstekst hjelper deg med å skrive anbud og tilbud som fremhever virksomhetens kompetanse!