Anskaffelsesloven 

Takket være anskaffelsesloven kan allmennheten føle seg trygg på at offentlige anskaffelser utføres på en formålstjenlig måte. Loven skal blant annet sikre at offentlige midler anvendes på en god måte, og at leverandørenes interesser ivaretas. 

Du kan her lære mer om anskaffelsesloven, og hva den sier! 

Anbudstekst i flere dokumenter, med en penn og e-post ikon

Hva er anskaffelsesloven? 

Anskaffelsesloven eller «lov om offentlige anskaffelser» gjelder for innkjøpere i offentlig og kommunal sektor, og ble kunngjort i 2016. Den erstattet da den tidligere anskaffelsesloven fra 1999.  

Loven trer i kraft i de tilfeller hvor anskaffelsen har en antatt verdi på 100 000 kroner ekskl. mva. eller mer. Hvis verdien på anskaffelsen er lavere enn dette, vil den være unntatt regelverket.  

Lov om offentlige anskaffelser har som formål å sikre gunstig bruk av offentlige midler. Den sier blant annet at oppdragsgiver skal opptre i samsvar med gjeldende prinsipper om likebehandling, etterprøvbarhet og konkurranse. 

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Innhold i lov om offentlige anskaffelser 

Den norske anskaffelsesloven inneholder 18 paragrafer. Disse regulerer blant annet hvordan oppdragsgiver skal opptre, og hva som skal tas hensyn til ved offentlige anskaffelser. Her er en oversikt over paragrafene: 

 

 • § 1: Formål 
 • § 2: Virkeområde 
 • § 3: Rettighetshavere 
 • § 4: Grunnleggende prinsipper 
 • § 5: Miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn 
  • § 5a: Forskrifter om arbeidsforhold, sosiale forhold og arbeidslivskriminalitet 
 • § 6: Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår mv. i offentlige kontrakter 
 • § 7: Krav om bruk av lærlinger 
  • § 7 a: Regler om anskaffelser av helse- og sosialtjenester 
 • § 8: Søksmål 
 • § 9: Midlertidig forføyning 
 • § 10: Erstatning 
 • § 11: Tvisteløsningsorgan 
 • § 12: Overtredelsesgebyr 
 • § 13: Søksmål om å kjenne en kontrakt uten virkning 
 • § 14: Søksmål om å avkorte kontrakts varighet eller idømme oppdragsgiver overtredelsesgebyr 
 • § 15: Prosessuelle særregler og tidsfrister ved søksmål etter §§ 13 og 14 
 • § 16: Forskrifter  
 • § 17: Pålegg 
 • § 18: Ikrafttredelse og overgangsregler 
Eksperter som ser gjennom et anbud

Lov om offentlige anskaffelser og terskelverdier 

Anskaffelsesloven gjelder for alle offentlige anskaffelser som har en beregnet verdi på 100 000 kroner eller mer (eksklusivt merverdiavgift). Det finnes også paragrafer i loven som gjelder dersom anskaffelsen overstiger gitte terskelverdier. 

Paragraf 13 sier blant annet at en kontrakt som tilsvarer eller overstiger EØS-terskelverdiene skal kjennes ugyldig dersom oppdragsgiver har utført anskaffelsen direkte på ulovlig vis. 

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) 

I Norge har vi ikke bare anskaffelsesloven. Det finnes også en utfyllende forskrift, kalt anskaffelsesforskriften (FOA). Også denne gjelder først når anskaffelsene er lik eller overstiger 100 000 kroner ekskl. mva..  

I FOA finnes det flere kapitler/deler, og disse gjelder for anskaffelser som overstiger ulike terskelverdier. Del I gjelder alle anskaffelser, mens del II gjelder for anskaffelser som overstiger nasjonal terskelverdi. Overstiges EØS-terskelverdiene, gjelder del III.  

Uansett, i FOA finner vi detaljerte beskrivelser av anskaffelsesmetoder og hvordan anskaffelsesprosedyrene skal gjennomføres i ulike situasjoner. 

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Trenger du hjelp med anbudsskriving? 

Nå vet du litt mer om anskaffelsesloven og øvrig regelverk ved anskaffelser i det offentlige. Regelverket er der blant annet for å ivareta interessene til leverandørene, og sørge for at anskaffelser skjer på en god måte.  

Kanskje planlegger du selv å delta i en anbudskonkurranse? I så fall må du utforme anbud eller tilbud. Det er dette som er ditt viktigste kort i konkurransen mot øvrige leverandører. Din Anbudstekst hjelper deg med utforming av anbud eller tilbud, dersom du er usikker på hvordan du går frem!